Vedtekter for Moss og omegn motorhistoriske forening

 

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Moss og omegn motorhistoriske forening heretter kalt MOMF og ble stiftet 14/3-2014

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er:
1. Skape et felles miljø og samlingssted for motorentusiaster i distriktet.
2. Arbeide for et aktivt miljø innad og utad, for å stimulere medlemmenes og utenforståendes interesse for motorentusiasme. Herunder medlemsmøter, sammenkomster, arrangementer og aktiviteter av ulik art, kontakt med lokalpressen o.s.v.
3. Legge til rette for erverving, restaurering og bevaring av motorkjøretøyer av klassiske årganger og/eller teknisk/historisk interesse uansett alder.
4. sikre historiske og tekniske data om slike kjøretøyer.
5. Gi medlemmene et bedre lokalt tilbud for motorentusiastisk virksomhet.
6. Arbeide for å gi medlemmene bedre muligheter i arbeidet med å restaurere og vedlikeholde entusiastkjøretøyer.
7. Foreningen er en non-profit organisasjon.

Foreningen vil utøve sin virksomhet i Moss og omegn.

 

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 4 Medlemmer

Medlemer melder seg inn i foreningen og innbetaler kontigent fastsatt av årsmøtet.

Som medlemmer kan opptas alle personer med motor interesse. Innmelding skjer skriftlig på fastsatt skjema. Alle medlemsopptak skal godkjennes av medlemsansvarlig i styret. Avslag begrunnes ikke.

Styret kan ekskludere et medlem dersom fortsatt medlemskap viser seg uønsket. Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser, som setter seg utover foreningens lover, unnlater å etterkomme pålegg fra foreningens styre, bryter kontrakt eller avtale inngått med foreningen eller på annen måte opptrer slik at foreningen anses skadelidende, kan ekskluderes. Før vedtak om eksklusjon skal medlemmet få anledning til å utale seg skriftlig innen 14 dager til styret. Vedtak om eksklusjon fattes av styret og gis øyeblikkelig virkning.

Utmeldelse må skje skriftlig til styret. Adresse endringer må meddeles styret.

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle direkte medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Assosierte klubber har inntil 2 stemmeberettige medlemmer på MOMFs årsmøte.

 

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales pr 31. januar forskuddsvis.

Manglende betaling av kontingent etter to gangers purring vil automatisk føre til utmeldelse av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

 

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes i første kvartal, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene via e-post eller SMS. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyrerer behøver ikke å være medlem av foreningen.

 

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1. Behandle årsmelding
2. Behandle regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta budsjett
6. Valg av nytt styre

 

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 13 Styret

Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av Styreleder, nestleder, sekretær, kasserer,to styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet for et tidsrom av to år. Styreleder, sekretær og styremedlem 1 er på valg det partallsår. Nestleder, kasserer og styremedlem 2 er på valg oddetallsår. Varamedlemmer er på valg hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede, men beslutninger i et slikt styremøte må være enstemmige. Ellers gjelder alminnelig flertallsbeslutning i styret. Hvert direkte medlem har en stemme, men ved stemmelikhet gjør styrelederens dobbelt stemme utslaget. Styret skal holde minst ett møte hvert kvartal og ellers så ofte det finner grunn til det. Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Styret kan oppnevne komiteer og har forøvrig myndighet til - innen rammen av lovene - å beslutte og å sette i verk alt som ikke etter lovene er tillagt årsmøte.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med MOMFs økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere MOMF utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

 

§ 14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 15 Oppløsning

Denne bestemmelsen kan ikke endres.

Oppløsning av MOMF kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av MOMF. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14.